อาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดนครพนม  ประจำปีงบประมาณ  2560

  นายสุวรรณศร   นครรังสุ  อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลนาใน  อ.โพนสวรรค์  จ.นครพนม

 

อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน  12    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอเมือง  (นางธิติกร   จันภิรมย์) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอธาตุพนม (นางพรวรินทร์  วงศ์ชยสิทธิ์)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอท่าอุเทน  (นายอุทัย   ไชยมาตย์) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอนาแก  (นายถนัด  วงค์ศรียา) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอบ้านแพง  (นางศรีประภา  ทายา) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอศรีสงคราม  (นายทศวิชัย   ม่วงภูเขียว)   

จำนวน    1   คน

          7. อำเภอปลาปาก  (นางวิรัตน์   แสงดี)   

จำนวน    1   คน

          8. อำเภอเรณูนคร  (นายปัญญา   แสนคำ)   

จำนวน    1   คน

         9. อำเภอนาหว้า  (นายจารุวัฒน์   โกษาแสง)    จำนวน    1   คน
         10. อำเภอโพนสวรรค์  (นายสวุรรณศร   นครังสุ)    จำนวน    1   คน
         11. อำเภอนาทม  (นายวิเศษ   ถมทา)    จำนวน    1   คน

         12. อำเภอวังยาง  (นายประเสริฐ  กวานเหียน)   

จำนวน    1   คน

 

 

ไฟล์แนบขนาด
อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2559.pdf116.02 KB
ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม.pdf2.71 MB
เบอร์โทรอาสาสมัครแรงงาน และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จ.นครพนม.xls54 KB