อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2561

 

***อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม  ปัจจุบัน  315  บาทต่อวัน***

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศ  และคำชี้แจงเพิ่มเติม  ตามไฟล์ด้านล่างนี้

 

ไฟล์แนบขนาด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 9.pdf2 MB