ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครพนม

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

บริการด้วยใจ  โปร่งใส  และเป็นธรรม 

 

ที่ตั้ง  ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  ชั้น 1   อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110
โทรศัพท์   042 - 540632   มือถือ   0896176019

 

ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

 

  

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
1. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการร่วมซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2. เพื่อให้ข้อมูล / ข่าวสาร เบื้องต้นแก่ประชาชน / ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3. เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการขอประชาชนในพื้นที่และมีผลสัมฤธิ์ผลตาม พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริการให้ข้อมูล / ข่าวสาร
- สอบถามตำแหน่งงานว่าง / หาคนงาน
- การไปทำงานต่างประเทศ
- แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
- แนะแนวทางการประกอบอาชีพ
- รับงานไปทำที่บ้าน
- ให้การคุ้มครองแรงงานและการใช้แรงงานหญิง - เด็ก
- การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน
- การคุ้มครองแรงงานในงานการเกษตรกรรม
- มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
- กฎหมายเงินทดแทน
- กฎหมายประกันสังคม
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
- พ.ร.บ.
- สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
- โครงการพิเศษฯ เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วน บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.1-01)
- การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.6-15)
- บริการรับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
- บริการรับแบบแจ้งผู้ประกันตนกลับเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
- บริการรับแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
- การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
- การขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
- การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
- การขอรับเงินทดแทนงจากกองทุนเงินทดแทน
- การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการบริการงาน ประกันสังคมและบริการทางการอพทย์

ให้บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
- บริการรับเรื่องร้องเรียนการจ้างแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย
- บริการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีคนหางานถูกหลอก
- บริการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนการคุ้มครองแรงงาน
- บริการรับคำร้องให้ตรวจแรงงาน ณ สถานประกอบกิจการ
- บริการรับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก
- บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- บริการรับแจ้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- บริการรับแจ้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (ปจ.ว)
- บริการรับแจ้งการแต่งตั้งคณธกรรมการสวัสดิการ
- บริการรับสมัครยกระดับฝีมือแรงงาน
- บริการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- บริการรับเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
- บริการรับคำเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
การให้บริการเบ็ดเสร็จ
- บริการรับลงทะเบียนประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
- บริการจัดหางานในประเทศ
- บริการรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง
- บริการรับสมัครงาน
- บริการให้นายจ้างพิจารณาบรรจุงาน
- ทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ