แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2562 – 2564