อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชสำน้กงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  พ.ศ. 2545

กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด   มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบ

    ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศ

    ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย